మధ్యాహ్నం హారతి
మధ్యాహ్నం 12గం||లకు ధూపం, దీపం,నైవేద్యం

(భోజనం, చపాతీ, కూర)సమర్పణ అనంతరం 5వత్తులతో ఆరతి యివ్వాలి)

1.అభంగము-శ్రీ కృష్ణ జోగేశ్వర్ భీష్మ

శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై.


ఘే ఉనియా పంచాకరతీ౹ కరూ బాబాన్సీ ఆరతీ౹
కరూ సాయీసీ ఆరతీ౹ కరూ బాబాన్సీ ఆరతీ౹
ఉఠా ఉఠా హో బాంధవ౹ ఓవాళు హా రమాధవ ౹
సాయీ రామాధవ ఓవాళు హా రమాధవ ౹
కరూనియా స్ధిరమన పాహు గంభీర హే ధ్యానా౹
సాయీచే హే ధ్యానా పాహు గంభీర హే ధ్యానా౹
కృష్ణ నాథ దత్తసాయి౹ జడో చిత్త తుఝే పాయీ౹
చిత్త(దత్త) తుఝే పాయీ౹ జడో చిత్త తుఝే పాయీ ౹

2.హారతి-శ్రీ మాధవరావ్ వామనరావ్ అడ్కర్

ఆరతి సాయిబాబా౹ సౌఖ్యాదాతారజీవా౹చరణారజతాలీ౹ ధ్యావా దాసా విసావ౹భక్తా విసావ ఆరతి సాయిబాబా. //1//

జాళునియా ఆనంగ ౹ స్వస్వరూపి రాహే దంగ ౹
ముముక్షజనా దావీ౹ నిజ డోళా శ్రీరంగ, డోళా శ్రీరంగ ఆరతి సాయిబాబా. //2//

జయా మనీ జైసా భావ౹ తయా తైసా అనుభావ ౹
దావిసీ దయాఘనా౹ ఐసీ తుఝీ హీ మావ,తుఝీ హీ మావ ఆరతి సాయిబాబా //3//

తుమచే నామ ద్యాతా౹ హరే సంస్కృతివ్యథా౹
అగాధ తవ కరణీ ౹ మార్గ దావిసి అనాథా, దావిసీ అనాథా ఆరతి సాయిబాబా. //4//

కలియుగీ అవతార౹ సగుణపరబ్రహ్మ సాచార౹
అవతర్ణ ఝాలాసే౹ స్వామి దత్త దిగంబర,దత్త దిగంబర ఆరతి సాయిబాబా. //5//

ఆఠా దివసా గురువారీ౹ భక్తకరీతి వారీ౹
ప్రభుపద పహావయా౹ భవభయ నివారీ, భయా నివారీ ఆరతి సాయిబాబా. //6//

మాఝా నిజద్రవ్యఠేవా౹ తవ చరణరజసేవా౹
మాగణే హేచి ఆతా ౹ తుహ్మ దేవాదిదేవా,దేవాదివా ఆరతి సాయిబాబా. //7//

ఇచ్ఛిత దీన చాతక౹ నిర్మల తోయ నిజ సూఖ౹
పాజవే మాధవా యా౹ సాంభాళ ఆపులీ భాక,ఆపులీ భాక ఆరతి సాయిబాబా౹సౌఖ్యదాతార జీవా౹చరణారతజతాలీ౹
ధ్యావా దాసా విసావా భక్త విసావా ఆరతి సాయిబాబా. //8//

3.ఆరతి-శ్రీ కృష్ణజోగేశ్వర్ భీష్మ

జయ దేవ జయ దేవ దత్తా అవదూత౹ ఓసాయి అవధూత౹
జోడునీ కర తవ చరణీ ఠేవితో మాథా జయదేవ జయదేవ౹

అవతరసీ తూ యేతా ధర్మాతే గ్లానీ౹
నాస్తీకానాహీ తూ లావిసీ నిజభజనీ౹౹
దావిసీ నానా లీలా అసంఖ్య రూపానీ౹
హరిసీ దీనాంచే తూ సంకట దినరజనీ౹౹

జయ దేవ జయ దేవ దత్తా అవధూతా౹ ఓ సాయీ అవధూతా౹
జోడునీ కర తవ చరణీ ఠేవితో మాథా జయదేవ జయదేవ౹. //1//

యవనస్వరూపీ ఏక్యా దర్శన త్వా దిధలే౹
సంశయ నిరసునియా తద్వైతా ఘాలవిలే౹౹
గోపిచందా మందాత్వాంచీ ఉద్దరిలే౹
మోహిన వంశీ జన్మను లోకాం తారియాళీ౹౹

జయ దేవ జయ దేవ దత్త అవదూత౹ ఓ సాయీ అవదూతా౹
జోడునీకర తవ చరణీ ఠేవితో మాథా జయదేవ జయదేవ //2//


భేద న తత్త్వ హిందూయనాంచా కాహీ౹
దావాయాసీ ఝూలా పునరపి నరదేహీ౹౹
పాహసి ప్రేమానే తూ హిందూయవనాహీ౹
దావిసి ఆత్మత్వానే వ్యాపక హ సాయీ౹౹

జయదేవ జయదేవ దత్తా అవధూతా౹ ఓ సాయీ అవధూతా౹
జోడునీ కర తవ చరణీ ఠేవితో మాధా జయదేవ జయదేవ౹. //3//

దేవ సాయినాధా త్వత్పదనత వ్హవే౹
పరమాయామోహిత జనమోచన ఝుణి వ్హావే౹౹
త్వత్కృపయా సకలాంచే సంకట నిరసావే౹
దేశిల తరీ దే త్వద్యశ కృష్ణానే గావే౹౹

జయదేవ జయదేవ దత్తాఅవదూతా ౹ ఓ సాయి అవదూత౹
జోడునీ కర తవ చరణీ ఠేవితో మాథా జయదేవ జయదేవ. //4//

4.అభంగము-శ్రీ దాసగణు మహరాజ్

శిరిడి మాఝే పండరిపుర ౹సాయిబాబా రమావర ౹
బాబా రమావర ౹ సాయిబాబా రమావర౹౹. //1//
శుద్ద భక్తి చంద్రభాగా ౹ భావ పుండలీక జాగా౹
పుండలీక జాగా ౹ భావ పుండలీక జాగా౹౹ //2//
యహో యాహో అవఘే జన ౹ కరూ బాబాంసీ వందన౹
సాయిసీ వందన ౹ కరూబాబాంసీ వందన౹౹. //3//
గణూ మ్హణే బాబా సాయీ ౹ ధావ పావ మాఝే ఆయీ౹
పావ మాఝే ఆయీ ౹ ధావ పావ మాఝే ఆయీ౹౹. //4//

5.నమనము
(కర్పూరం వెలిగించిబాబా వారికి ఇవాలి.)

ఘాలీన లోటాంగణ, వందీన చరణ,
డోళ్యనీ పాహీన రూప తుఝే౹
ప్రేమే ఆలింగన, ఆనందే పూజిన
భావే ఓవాళిన మ్హణే నామా ౹౹. //1//

త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ౹
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమదేవదేవ౹౹. //2//

కాయేన వాచా మనచేంద్రియేర్వా,
బుద్ద్యాత్మనా వా ప్రకృతిస్వభావాత్౹
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామీ౹౹ //3//

అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం,
కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిమ్౹
శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం,
జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే౹౹

6.నామస్మరణ
నామస్మరణ చేస్తూనే మూడు సార్లు ప్రదక్షణ చేయాలి.

హరేరామ హరేరామ రామ రామ హరే హరే
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే
★||శ్రీ గురుదేవదత్త||★

7.పుష్పాంజలి అనగా పుష్పాలను చేతులతో పట్టుకొని నమస్కరిస్తూ.... ఈ మంత్రం చదవాలో దీనిని (మంత్రపుష్పం) అంటారు.

హరి: ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవాస్తాని ధర్మాణిప్రధమాన్యాసన్ ౹
తేహ నాకం మహిమాన్: సచంత యత్ర పూర్వే సాద్యా సంతి దేవాః ౹౹

ఓం రాజాధిరాజాయ పసహ్యసాహినే నమో వయం వైశ్రవణాయ కుర్మహే
సమే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వైశ్రవణో దదాతు
కుబేరాయ వైశ్రవణాయా మహారాజాయనమ:౹
ఓం స్వస్థి సామ్రాజ్యం భోజ్యం
స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ట్యం రాజ్యం
మహారాజ్యమాధిపత్యమయం సమంతపర్యాయా
ఈశ్యాత్ సార్వభౌమః౹ సార్వాయుషాన్ తాదాపదార్దాతు పృధివ్యై సముద్ర పర్యాంతాయా ఏకరాళ్ళితి తదప్యేష శ్లోకోభిగీతో మరుతః
పరివేష్టోరో మరుత్తస్యావసన్ గృహే౹

ఆవిక్షితస్య కామ ప్రేర్ విశ్వేదేవాః సభాసద ఇతి౹౹

శ్రీ నారాయణ వాసుదేవయ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కి జై

8.నమస్కరాష్టకం-శ్రీ మోహినీరాజ్

అనంతా తులా తే కసేరే స్తవావే౹
అనంతా తులా తే కసేరే నమావే౹
అనంతా ముఖాంచా శిణే శేష గాతా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా౹౹. //1//

స్మరావే మనీ త్వత్పదా నిత్య భావే౹
ఉరావే తరీ భక్తి సాఠీ స్వభావే౹
తరావే జగా తారునీ మాయతాతా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాథా౹౹. //2//

వసే జో సదా దావయా సంతలీలా౹
దిసే ఆజ్ఞ లోకాం పరీ జోజనాలా౹
పరీ అంతరీ జ్ఞన కైవల్యదాతా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా౹౹. //3//

బరాలాధలా జన్మ హా మానవాచా౹
నరాసార్ధకా సాధనీభూత సాచా౹
ధరూ సాయీ ప్రేమా గళాయా అహంతా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా౹. //4//

ధరావే కరీ సాన అల్పజ్ఞ బాలా౹
కరావే అమ్హ ధన్య చుంభోని గాలా౹
ముఖీ ఘాల ప్రేమే కరా గ్రాస అతా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా ౹౹. //5//

సురాదీక జ్యాంచ్యా పదా వందితాతీ ౹
శుకాదీక జ్యంతే సమానత్వ దేతీ౹
ప్రయాగాదితీర్ధే పదీ నమ్ర హోతా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా౹౹. //7//

తుఝ్యా జ్యా పదా పాహతా గోపబాలీ౹
సదా రంగళీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ౹
కరీ రాసక్రీడా సవే క్రుష్ణనాథా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా౹౹. //8//

తులా మాగతో మాగణే ఏక ద్యావే౹
కరా జోడితో దీన అత్యంత భావే౹
భవీ మోహనీరాజ హా తారి ఆతా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీ సాయినాథా౹౹. //9//


9(((ప్రార్థన)))

ఐసా యేఈ బా౹ సాయి దిగంబరా ౹
అక్షయరూప అవతారా ౹ సర్వహి వ్యాపక తూ౹
శృతిసారా అనసూయాత్రికుమారా ౹ బాబా【మహారాజే】యేఈ బా ౹
కాశీ స్నాన జప, ప్రతిదివసశీ౹ కొల్హాపుర భిక్షేసీ౹
నిర్మల నది తుంగా, జలప్రాశీ౹ నిద్రా మాహుర దేశీ౹ ఐసా యేయీ బా౹. //1//

ఝేళీ లోంబతసే వామ కరీ౹ త్రిశూల ఢమరూ ధారి౹
భక్తా వరద సదా సుఖకారీ దేశీల ముక్తీ చారీ ౹ ఐసా యేయీ బా౹ //2//

పాయి పాదుకా జపమాలా౹ కమండలూ, మృగచాలా౹
ధారణ కరిశీ బా౹ నాగజటా ముకుట శోభతో మాధా ఐసా యేయీ బా౹. //3//

తత్పర తుఝ్యా యా జే ధ్యానీ౹ అక్షయ త్వాంచే సదవీ ౹
లక్ష్మీ వాస కరీ దినరజనీ౹ రక్షసి సంకట వారుని ౹ ఐసా యేయీ బా. //4//

యా పరిధ్యాన తుఝే గురురాయా౹ దృశ్య కరీ నయనా యా ౹ పూర్ణానందసుఖే హీ కాయా౹
లావిసి హరిగుణ గాయా౹ ఐసా యేయీ బా౹సాయి దిగంబరా౹ అక్షయరూప అవతారా౹
సర్వహి వ్యాపక తూ౹ శ్రుతిసారా అనసూయాత్రికుమారా౹ (బాబాయే) మహారాజే యేఈ బా౹. //5//


10.శ్రీ సాయినాథా మహిమా స్తోత్రము
(శ్రీ ఉపాసనీబాబా మహరాజ్)

సదా సత్స్వరూపం చిదానందకందం
జగత్సంభవస్థానసంహారహేతుమ్ ౹
స్వభక్తేచ్చయా మానుషం దర్శయంతం,
నమామీశ్వరం, సద్గురుం సాయినాథమ్ ౹౹. //1//

భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండ మీడ్యం
మనోవాగతీతం మునిర్ ధ్యాన గమ్యమ్
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్ ౹౹. //2//

భవాంభోది మగ్నార్ధితానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియాణామ్
సముద్దారణార్ధం కలౌ సంభవంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్౹౹. //3//

సదా నింబవృక్షస్య మూలాదివాసాత్
సుధాస్రావిణం తిక్తమప్యప్రియం
తరుం కల్పవృక్షాదికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్౹౹ //4//

సదా కల్పవృక్షస్య తస్యాధిమూలే
భవద్భావబుద్ద్యా సపర్యాది సేవామ్
నృణాం కుర్వతాం భుక్తి-ముక్తి ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్౹౹. //5//

అనేకాశృతాతర్క్యలీలా విలాసైః
సమా విష్కృతేశాన భాస్వత్ర్పభావం
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం
నమామీశ్వరం సద్గురుంసాయినాథమ్౹౹. //6//

సతాం విశ్రమారామమేవాభిరామం
సదా సజ్జనైఃఏ సంస్తుతం సన్నమద్భిః
జనామోదదం భక్తభద్రప్రదం తం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథమ్౹౹. //7//

అజన్మాద్యమేకం పరబ్రహ్మ సాక్షాత్ స్వయం సంభవం రామమేవానతీర్ణమ్
భవద్దర్శనాత్సంపునీతః ప్రభోహం
నమామీశ్వరం సద్గురుంసాయినాథం౹౹. //8//

శ్రీ సాయిశ కృపానిదే - ఖిలన్రుణాం సర్వార్ధసిద్దిప్రద
యుష్మత్పాదరజః ప్రభావమతులం, ధాతాపి వక్తాఽ క్షమః
సద్భక్త్యా శరణం కృతాంజలిపుటః, సంప్రాప్తితోఽస్మిన్ ప్రభో
శ్రీమత్సాయిపరేశ పాద కమలాన్నాన్ఛరణ్యం మమ ౹౹. //9//

సాయిరూప ధర రాఘవోత్తమం
భక్తకామవిబుధద్రుమం ప్రభుమ్
మాయాయోపహతచిత్తశుద్దయే
చింతాయామ్యహమహర్నిశం ముదా౹౹ //10//

శరత్సుధాంశుప్రతిమంప్రకాశం,
కృపాపాతం తవ సాయినాథ త్వదీయపాదాబ్జ సమాశ్రితానాం
స్వఛ్చయయా తాపమపాకరోతు౹౹. //11//

ఉపాసనాదైవత సాయినాథ
స్తవైర్మయోపాసనినా స్తుతస్త్వమ్
రమేన్మనో మే తవ పాదయుగ్మే
భృంగో యదాబ్జే మకరందలుబ్ధః ౹౹. //12//

అనేకజన్మార్జితపాపసంక్షయో
భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్ క్షమస్వ సర్వానపరాధ పుంజకాన్ ప్రసీద సాయిశ సద్గురో దయానిథే ౹౹. //13//

శ్రీసాయినాథచరణామృతపూత్తాస్తత్పాద సేవనరతాః
సతతం చ భక్త్యా సంసారజన్యదురితౌ వినిర్గతాస్తే
కైవల్యధామ పరమం సమవాప్నువంతి ౹౹

స్తోత్రమేతత్పఠేద్భక్త్యా యో న్నరస్తన్మనాః సదా౹
సద్గురోః సాయినాథస్య కృపాపాత్రం భవేద్ ధృవమ్ ౹౹ //15//

కరచరణకృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా
శ్రవణనయనజం వా మానసంవాఽ పరాథమ్
విదితమవిదితం వా సర్వేమేత్ క్షమస్వ
జయ జయ కరుణాబ్దే శ్రీప్రభో సాయినాథ


శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కి జై

"రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీసాయినాథ్ మహరాజ్"

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాథ్ మహరాజ్ కి జై !

మధ్యాహ్నం ఆరతి సమాప్తం