కాకడ ఆరతి - సుప్రభాత సేవ

లేదా

మేలుకొలుపు హారతి

కాకడ ఆరతి - సుప్రభాత సేవ

(ఉదయం గం:4.15 ని||లకు దీపము,దీపము, అగరవత్తులు వెలిగించి వెన్న నివేదన చేసి 5 వత్తులతో హారతి ఇవ్వాలి.)

@ సంత్ తుకారాం మహరాజ్ @

శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్ధ సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై.

  1. జోడూనియా కర చరణి ఠేవిలా మాథా

పరిసావీ వినంతీ మాఝీ సద్గురునాథా // 1

అసో నసో భావ ఆలో  తూఝియా ఠాయా

కృపాదృష్టి పాహే మజకడే సద్గురూరాయా // 2

అఖండిత అసావే ఐసే వాటతే పాయీ

సాండునీ సంకోచ ఠావా థోడాసా దేఈ // 3

తుకా మ్హణే దేవా మాఝీ వేడీవాకుడీ

నామే భవపాశ్ హాతి - ఆపుల్యా తోడీ // 4           

      2   సంత్ జానాబాయి      -       రాగం: భూపాళి     

 

ఉఠా పాండురంగా ఆతా ప్రభాతసమయో పాతలా |వైష్ణవాంచా మేళా గరుడపారీ దాటలా ||  // 1

గరూడాపారాపాసునీ మహా ద్వారా-పర్యంతా |

సురవరాంచీ మాందీ ఉభీ జోడూనియా హాత్||  // 2

శుక-సనకాదిక నారద-తుంబర భక్తాంచ్యా కోటీ౹

త్రిశూల ఢమరూ ఘేఉని ఉభా గిరిజేచా పతీ౹౹ // 3

కలియుగీచా భక్త నామా ఉభా కీర్తనీ౹

పాఠీమాగే ఉభీ డోలా లావునియా జనీ ౹౹  //4        

3 శ్రీకృష్ణజోగేశ్వర్ భీష్మ      - రాగం: భూపాళిరాగం

ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాథ గురు చరణకమల దావా౹

ఆధివ్యాధి భవతాప వారునీ తారా జడజీవా౹౹   // 1 

గేలీ తుహ్మా సోడునియా భవతమరజనీ విలయా౹

పరి హీ అజ్ఞానాసీ తమచీ భుల వియోగమాయా౹౹   //2

శక్తి అమ్హ యత్కించితహీ తిజలా సారాయా

తుహ్మీచ తీతే సారుని దావా ముఖ జన తారాయా ౹౹  //3//

భో సాయినాథా మహారాజా  భవతిమిర నాశక రవీ

అఙ్ఞానీ అమ్హీ కితీ తవ వర్ణావీ ధోరవీ౹౹  //4

తీ వర్ణితా భాగలే బహువదనీ శేష విధీ కవీ

సకృప హోఉని మహిమా తుమచా తుమ్హీచ వదవావా ౹౹ //5//

ఆదివ్యాధి భవతాప వారునీ తారా జడజీవా౹

ఉఠా ఉఠా శ్రీ సాయినాథ  గురు చరణకమల దావా౹

ఆదివ్యాధి భవతాప వారునీ తారా జడజీవా౹౹ //6

భక్త మనీ సద్భావ ధరుని జే తుమ్హా అనుసరలే౹

ధ్యాయాస్తవ తే దర్శన తుమచే ద్వారి ఉబే ఠేలే౹౹ //7

ధ్యానస్ధా తుహ్మాస పాహునీ మన అముచే థాలే౹

పరి త్వద్వచనామృత ప్రాశాయాతే ఆతుర ఝాలే౹౹  //8//

ఉఘడూనీ నేత్రకమలా దీనబంధు రమాకాంతా౹

పాహి బా కృపాదృష్టీ బాలకా జసీ మాతా౹౹ //9//

రంజవీ మధురవాణీ హరీ తాప్ సాయినాథా౹

అమ్హీచ్ అపులే కార్యస్తవ తుజ కష్టవితో దేవా౹౹  //10//

సహన కరిశిల తే ఐకునీ ధ్యావీ భేట్ కృష్ణ ధావా౹

ఉఠా ఉఠా శ్రీసాయినాథ గురు చరణకమల దావా౹

ఆధివ్యాధి భవతాప వారునీ తారా జడజీవా౹౹   //10/

4 భూపాళి సంత్ నామదేవ్

 ఉఠా పాడురంగా ఆతా దర్శన ద్యా సకళా

ఝూలా అరుణోదయ సరలీ-నిద్రేచీ వేళా౹౹.   1

సంత్ సాధూ మునీ అవఘే ఝూలేతే గోళా

సోడా శేజే సుఖే ఆతా బఘు ధ్యా ముఖకమళా ౹౹.   2

రంగమండపీ మహాద్వారీ ఝూలీసే దాటీ

మన ఉతావీళ రూప పహవయా ధృష్టీ౹౹.   3

రాహీ రఖుమాబాయి  తుమ్హా యేఊ ద్యా దయా౹

శేజే హాలవునీ జాగే కారా దేవరాయా౹౹.   4

గరుడ హనుమంత ఉభే పాహాతీ వాట్౹

స్వర్గీచే సురవర ఘేఉని ఆలే భోభాట్౹౹.    5 

ఝూలే ముక్తద్వారా లాభ్ ఝూలా రోకడా౹

విష్ణుదాస్ నామ ఉభా ఘేఊని కాకడా౹౹.   6          

  5.ఆభంగము -  శ్రీ కృష్ణ జిగేశ్వర్ భీష్మ

ఘే ఉనియా పంచారతీ కరూ బాబాన్సీ ఆరతీ

కరూ సాయిసీ ఆరతి కరూ బాబాన్సీ ఆరతీ .    1

ఉఠా ఉఠా హో బాంధవ ఓవాళూ హా  రమాధవ

సాయి రమాధవ - ఓవాళూ హా రమాధవ         2

కరూనియా స్ధిరామన పాహు గంభీర హే ధ్యాన

సాయిచే హే ధ్యాన పాహు గంభీర హే ధ్యానా౹.     3

కృష్ణనాథ దత్తసాయి జాడో చిత్త తుఝే పాయీ

చిత్త తుఝే పాయీ జడో చిత్త తుఝే పాయీ .   4                      

6.కాకడ ఆరతి    -     శ్రీ కృష్ణజోగేశ్వర్ భీష్మ

కాకడఆరతీ కరీతో సాయినాథ దేవా

చిన్మయరూప దాఖవీ ఘేఉనీ బాలక లఘు సేవా     //1//

కామ క్రోధ మద మత్సర ఆటుని కాకడ కేలా

వైరాగ్యాచే తూప్ ఘాలునీ మీ తో బిజివీలా ౹౹.  //2//

సాయినాధగురుభక్తిజ్వలినే తో మీ పేటవిలా

తద్వ త్తీ జాళునీ గురునే ప్రకాశ పాడిలా ౹౹.  //3//

ద్వైత - తమా నాసూనీ మిళవీ తత్స్యరూపి జీవా

చిన్మయరూప దాఖవీ ఘేఉని బాలక్ - లఘు సేవా ౹౹.   //4//

కాకడ ఆరతీ కరీతో సాయినాథ దేవా

చిన్మయారూప దాఖవీ ఘేఉని బాలక్ - లఘు సేవా ౹౹.  //5//

భూ - ఖేచర్ వ్యాపూనీ అవఘే హృత్కమలీ రాహసీ

తోచి దత్తదేవ శిరిడీ రాహునీ పావసీ ౹౹.    

రాహుని యేథే  అన్యత్రహి తూ భక్తాంస్తవ ధావసీ౹      //6//

నిరసునియా సంకటా దాసా - అనిభవ దావీసీ

కళే త్వల్లీలాహీ కోణ్యా దేవా వా మానవా

చిన్మయరూప దాఖవీ ఘేఉని బాలక - లఘు సేవా //7//

కాకడ ఆరతీ కరీతో సాయినాథ దేవా

చిన్మయరూప దాఖవీ ఘేఉని బాలక - లఘుసేవా //8//

త్వధ్యశదుందుభీనే సారే అంబర్ హేకోందలే

సగుణ మూర్తి పాహణ్యా ఆతుర జన శిరిడీ ఆలే ౹౹ //9//

ప్రాశుని తద్వచనామృత అముచే దేహబాన్ హరఫలే

సోడునియా దురభిమాన్ మానస త్వచ్చరణి వాహిలే ౹౹ //10//

కృపాకరునీ సాయిమావుళి దాస పదరీ ఘ్యావా

చిన్మయరూప దాఖవీ ఘేఉనీ బాలక - లఘు సేవా౹౹ //11//

కాకడ ఆరతీ కరీతో సాయినాథ దేవా

చిన్మయరూప దాఖవీ ఘేఉనీ బాలక - లఘుసేవా.  //12// 

      7.కాకడారతి   - సంత్ తుకారామ్ మహరాజ్

భక్తీచియా పోటీ బోద్ కాకడా జ్యోతీ

పంచప్రాణ జీవే భావే ఓవాళు ఆరతీ ౹౹

ఓవాళూ ఆరతీ మాఝ్యా పండరీనాథా౹ మాఝ్యా సాయినాథా

దోన్-హీ కర జోడోనీ చరణీ ఠేవిలా మాథా ౹౹

కాయ మహిమా వర్ణూ ఆతా సాంగణే కీతీ

కోటి బ్రహ్మహత్య ముఖ పాహతా జాతీ౹౹

రాహి రఖుమాబాయీ ఉభ్యా దోఘీ దో బాహీ

మాయూర పిచ్చ చామరే డాళీతి సాయ ఠాయీచే ఠాయీ ౹౹ //

తుకా మ్హణే దీప ఘేఉని ఉన్మనీత శోభా౹

విఠేవరీ ఉబా దిసే లావణ్యాగాభా౹౹

   8.పదము      -  సంత్ నామ్ దేవ్

ఉఠా సాదుసంత సాధా ఆపులాలే హితా

జాయిల్ జాయిల్  హా నర దేహ మగ కైచా భగవంత ౹౹ //1// 

ఉఠోనియా పహటే బాబా ఉభా అసే వీటే

చరణ తయాంచే గోమటే అమృత దృష్టీ అవలోకా౹౹ //2//

ఉఠా ఉఠా హో వేగేసీ చలా జవూయా రాఉళాసీ౹

జళతీల పాతకాన్ చ్యా రాశీ కాకడఆరతీ దేఖిలియా౹౹ //4//

జాగే కరా రుక్మిణీవరా, దేవా  ఆహే నిజసురాంత్౹

వేగే లింబలోణ్ కరా దృష్టి హోఈల్ తయాసీ౹౹

దారీ వాజంత్రీ వాజతీ డోల్ దమామే గర్జతీ౹

హోతసే కాకడారతీ మాఝ్యా సద్గురురాయాంచీ//

సింహనాద శంఖభేరి ఆనంద హోతో మహాద్వారీ౹

కేశవరాజ విఠెవరీ నామాచరణ వందితో౹౹

కర్పూరం వెలిగించి , హారతి ఇస్తూ క్రింది భజన పాడుతూ మూడు సార్లు ప్రదక్షణ చేసిన తరువాత హారతి తీసుకోవాలి.

      9.భజన

సాయినాధగురు మాఝే ఆయీ

మజలా ఠావా ద్యావా పాయీ ౹౹

దత్తరాజ గురు మాఝే ఆయీ

మజలా ఠావ ధ్యావా పాయీ ౹౹

సాయినాథా గురు మాజే ఆయీ

మజలా ఠావ ధ్యావా పాయీ

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై ౹౹

9.శ్రీ సాయినాథ ప్రభాతాష్టకము -శ్రీకృష్ణజోగేశ్వర్ భీష్మ

ప్రభాతసమయీ నభా శుభ రవీప్రభా పాకలీ

స్మరే గురు సదా అశా సమయి త్యా ఛళే నా కలీ ౹౹

మ్హణోని కర జోడునీ కరు అతా గురూప్రార్ధనా౹

సమర్ధ గురు సాయినాధ పురవీ మనోవాసనా౹౹.     //1//

తమా నిరసి భాను గురుహి నాసి అజ్ఞానతా౹

పరంతు గురుచీ కరీ రవిహీ కథీ సామ్యతా౹

పున్హా తిమిర జన్మ ఘే గురుకృపేని అజ్ఞన న౹

సమర్ధ గురు సాయినాధ పురవీ మనోవాసనా౹౹    //2//

రవి ప్రగట హోఉని త్వరిత ఘాలవీ ఆలసా౹

తసా గురుహి సోడవీ సకల దుష్క్రుతీలాలసా౹

హరోని అభిమానహీ జడవి తత్పదీ భావనా౹

సమర్ధ గురు సాయినాధ పురవీ మనోవాసనా౹౹

గురూచి ఉపమా దిసే విధిహరీహరాంచీ ఉణీ

కుఠోని మగ ఏఇ తీ కవని యా ఉగీ పాహూణి౹

తుఝీచ ఉపమా తులా బరవి శోభతే సజ్జనా౹

సమర్ధ గురు సాయినాధ పురవీ మనోవాసనా ౹౹

సమాధి ఉతరోనియా గురు చలా మశీదీకడే౹

త్వదీయ వచనోక్తి తీ మధుర వారితీ సాకడే౹

అజాతరిపు సద్గురో అఖిలపాతక భంజనా౹

సమర్ధ గురు సాయినాధ పురవీ మనోవాసనా౹౹

అహా సుసమయాసి యా గురు ఉఠోనియా బైసలే౹

విలోకుని పదాశ్రితా తదియ ఆపదే నాసిలే౹

ఆసా సుహితకారి యా జగతి కోణీహీ అన్య నా౹

సమర్ధ గురు సాయినాథా పురవీ మనోవాసనా౹౹

అసే బహుత శాహణా పరి జ్యా గురూచీ కృపా౹

తత్స్వహిత  త్యా కళే కరితసే రికామ్యా గపా౹

జరీ గురుపదా ధరీ సుదృఢ  భక్తినే తో మనా౹

సమర్ధ గురు సాయినాధ పురవీ మనోవాసనా౹౹

గురో వినతి మీ కరీ హృదయమందిరీ యా బసా౹

సమస్త జగ్ హే గురుస్వరూపచీ

ఠసో మానసా౹

ఘడో సతత సత్కృతీ మతిహి దే జగత్పావనా౹

సమర్ధ గురు సాయినాధ పుర వీ మనోవాసనా౹౹

         స్రగ్దరా

ప్రేమే యా అష్టకాశీ ఫడుని గురువరా ప్రార్ధితీ జే ప్రభాతీ౹

త్యాంచే చిత్తాసి దేతో అఖిల హరునియా భ్రాంతి మీ నిత్య శాంతి౹

ఐసే హే సాయినాధే కథునీ సుచవిలే జేవి యా బాలకాశీ౹

తేవీ త్యా కృష్ణపాయీ నముని సవినయే అర్పితో అష్టకాశీ౹

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై!

          

 10.పదము     -   శ్రీ దాసగణు మహరాజ్

 

సాయి రహమ్  నజర్ కర్ నా, బచ్చోంకా పాలన్ కర్ నా

సాయి రహమ్  నజర్ కర్ నా బచ్చోంకా పాలన్ కర్ నా

జానా తుమనే జగత్పసారా సబహీ ఝూఠ్ జమానా

జానా తుమనే జగత్పసారా సబహీ ఝూఠ్ జమానా

సాయి రహమ్ నజర్ కరనా బచ్చోంకా పాలన్ కర్ నా

సాయి రహమ్ నజర్ కర్ నా బచ్చోంకా పాలన్ కర్ నా.   //1//

మై అంధా  హు‌‌‍‍‌‌‌‌  బందా ఆప్-కా ముఝుకో ప్రభు దిఖలానా

మై అంధా హు‌‌‍‍‌‌‌‌ బందా ఆప్-కా ముఝుసే ప్రభు దిఖలానా

సాయి రహమ్ నజర్ కరనా, బచ్చోంకా పాలన్ కరనా

సాయి రహమ్ నజర్ కరనా, బచ్చోంకాపాలన్ కరనా.   //2//

దాస గణూ కహే అబ్ క్యా బోలూ , థక్ గయీ మేరీ రసనా

దాస గణూ కహే అబ్ క్యా బోలూ థక్ గయీ మేరీ రసనా

సాయి రహమ్ నజర్ కర్-నా బచ్చోంకా పాలన్ కర్-నా

సాయి రహమ్ నజర్ కర్-నా బచ్చోంకా పాలన్ కర్-నా

11.పదము -  శ్రీ దాసగణు మహరాజ్

రాహమ్ నజర్ కరో , అబ్ మోరే సాయీ,

తుమబీన నహీ ముఝే మాబాప్  భాయీ రాహమ్ నజర్ కరో

మై అంధాహూ, బందా తుమ్హారా

మై అంధాహూ , బందా తుమ్హారా

మైనా జానూ,మైనా జానూ , మై నా జానూ

అల్లాఇలాహి రాహమ్ నజర్ కరో

రాహమ్ నజర్ కరో అబ్ మోరే సాయీ

తుమబీన నహీ ముఝే మాబాప్ భాయీ

రాహమ్ నజర్ కరో //1//

ఖాలీ జమానా మైనే గమాయా ఖాలీ జమానా మైనే గమాయా

సాధీ అఖిర్ కా , సాధీఅఖిర్ కా, - సాధీఅఖిర్ కా

కీయా కోయీ రహమ్ నజర్ కరో...

   రహమ్ నజర్ కరో అబ్ మోరే సాయీ,

తుమబీన నహీ ముఝే మా-బాప్ భాయీ౹రాహమ్  నజర్ కరో .  //2//

అపనే మశీద్ ఝూడడూ గణూ హై

అపనే మశీద్ ఝూడడూ గణూ హై

మాలిక్ హమారే, మాలిక్ హమారే, మాలిక్ హమారే;

తుమ్ బాబా సాయి రహమ్ నజర్ కరో

రహమ్ నజర్ కరో అబ్ మోరే సాయీ,

తుమబీన నహీ ముఝే మా-బాప్ భాయీ౹రాహమ్  నజర్ కరో .//3//

12.పదము - సంత్ జానాబాయి

తుజ కాయ దేఊ సావళ్య మీ ఖాయా తరీ

తుజ కాయ దేఊ సద్గురు మీ ఖాయా తరీ

మీ దుబళి బటిక నామ్యాచీ జాణ శ్రీహరీ

మీ దుబళి బటిక నామ్యాచీ జాణ శ్రీహరీ

ఉచ్చిష్ట తులా దేణే హీ గోష్ట నా బరీ

ఉచ్చిష్ట తులా దేణే హీ గోష్ట నా బరీ

తూ జగన్నాధ, తుజ దేఊ కశీ రే భాకరి

తూ జగన్నాధ, తుజ దేఊ కశీ రే భాకరి

నకో అంత మదీయ పాహూ సఖ్యా భగవంతా, శ్రీకాంతా

మధ్యాహ్నరాత్ర ఉలటోని గేలీ హి ఆతా అణచిత్తా

జా హోఈల్ తుఝూ రే కాకడా కీ రాఉళతరి

జా హోఈల్ తుఝూ రే కాకడా కీ రాఉళతరి

అణతీల్ భక్త నైవేద్య హి నానాపరీ

అణతీల్ భక్త నైవేద్య హి నానాపరీ

తుజ కాయ దేవూ సావళ్య మీ ఖాయా తరీ

తుజ కాయ దేవూ సద్గురు మీ ఖాయా తరీ

మీ దుబళి బటిక నామ్యాచీ జాణ శ్రీహరీ

మీ దుబళి బటిక నామ్యాచీ జాణ శ్రీహరీ.  

         13.పదము      -  శ్రీ కృష్ణజోగేశ్వర్ భీష్మ

శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ హో , శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ హో

తుజవాచుని ఆశ్రయ నాహీ,భూతలీ

తుజవాచుని ఆశ్రయ నాహీ,భూతలీ

మీ పాపీ పతిత ధీమంధా, మీ పాపీ పతిత ధీమంద

తారణే మలా గురునాథా,ఝుడకరీ

తారణే మలా సాయినాథా, ఝుడకరీ౹

తూఁ శాంతిక్షమేచా మేరూ హో, తూఁ శాంతి క్షమేచా మేరూ౹

తూభవార్ణవిచే,తారూ,గురువరా

తూ భవార్ణ విచే,తారూ, గురువరా

గురువరా మజసి పామరా, అతా ఉద్దరా,

త్వరిత లవలాహీ, త్వరిత లలాహీ,

మీ బుడతో భవభయ డోహీ ఉద్దరా

మీ బుడతో భవభయ డోహీ ఉద్దరా

శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ హో-శ్రీ సద్గురు బాబాసాయీ

తుజ వాచుని ఆశ్రయ నాహీ,భూతలీ

తుజ వాచుని ఆశ్రయ నాహీ,భూతలీ

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై

రాజాధిరాజయోగిరాజ పరబ్రహ్మ సాయినాధ్ మహరాజ్

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కీ జై