సాయంకాల (ధూప్) హరతి

(సాయం సంధ్య సమయంలో ధూపం,దీపం,నైవేద్యానంతరం 1 వత్తితో ఆరతి ఇవ్వవలెను)
1.హారతి -శ్రీ మాధవరావ్ వామనరావ్ అడ్కర్


శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ మహరాజ్ కీ జై.

ఆరతి సాయిబాబా ౹ సౌఖ్య దాతార జీవ౹ చరణ రజతాలీ౹ ద్యావా దాసా విసావా౹భక్తావిసావా ఆరతి సాయిబాబా.

జాళునియ అనంగ౹ సస్వరూపి రాహే దంగ౹ ముమూక్ష జనదావి౹ నిజడోళా శ్రీరంగ,
డోళా శ్రీరంగ ఆరతి సాయిబాబా. //1//

జయ మని జైసా భావ౹ తయ తైసా అనుభవ౹ దావిసి దయాఘనా ౹ ఐసి తుఝీ హి మావ,తుఝీ హి మావా ఆరతిసాయిబాబా. //2//


తుమచే నామ ద్యాతా ౹ హరే సంస్కృతి వ్యధా ౹
అగాధ తవ కరణి మార్గ దావిసి అనాధా,దావిసి అనాధా ఆరతి సాయిబాబా. //3//

కలియుగి అవతార, సద్గుణ పరబ్రహ్మా సాచార౹అవతీర్ణ ఝూలాసే౹ స్వామీ దత్త దిగంబర,దత్త దిగంబర ఆరతి సాయిబాబా. //4//


ఆఠా దివసా గురువారీ ౹ భక్త కరీతి వారీ ౹ప్రభుపద పహావయా౹ భవ భయ నివారీ,భయ నివారీ ఆరతి సాయిబాబా. //5//

మాఝా నిజ ద్రవ్యఠేవ ౹ తవ చరణరజ సేవా ౹ మాగణే హేచి ఆతా తుహ్మా దేవాదిదేవా,దేవాదిదేవ ఆరతిసాయిబాబా. //6//

ఇచ్ఛితా దీన చాతక ౹ నిర్మల తోయ నిజ సూఖ౹పాజవే మాధవా యా౹ సంభాళ అపూళి బాక,అపూళిబాక ఆరతిసాయిబాబా ౹ సౌఖ్యదాతార జీవా౹ చరణ రజతాళీ ౹ ద్యావా దాసా విసావా ౹ భక్తా విసావా ఆరతి సాయిబాబా౹ //7//


2. అభంగ్
శ్రీ దాసగణు మహరాజ్


శిరిడి మాఝే పండరీపుర - సాయిబాబారమావర౹
బాబారమావర - సాయిబాబా రమావర ౹౹. //1//

శుద్దభక్తి చంద్రభాగా - భావ పుండలీక జాగా౹
పుండలీక జాగా - భావపుండలీకజాగా ౹౹. //2//

యాహో యాహో అవఘే జన - కరూ బాబాన్సీ వందన ౹
సాయిసీ వందన- కరూ బాబాన్సీ వందన|| //3//

గణూహ్మణే బాబాసాయి - దావపావ మాఝే ఆయీ
పావ మాఝే ఆయీ - దావపావ మాఝే ఆయీ౹. //4//


3. నమనం
ప్రార్ధన


ఘాలీన లోటాంగణ,వందీన చరణ,
డోల్యానీ పాహీన రూప తుఝే౹
ప్రేమే ఆలింగన,ఆనందే పూజిన
భావే ఓవాళీన మ్హణే నామా|| //1//


త్వమేవ మాతా చ పితా త్వమేవ
త్వమేవ బంధుశ్చ సఖా త్వమేవ౹
త్వమేవ విద్యా ద్రవిణం త్వమేవ
త్వమేవ సర్వం మమ దేవదేవ౹౹ //3//

కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వా,
బుద్ధ్యాత్మనావా ప్రకృతే స్వభావాత్౹
కరోమి యద్యత్సకలం పరస్మై
నారాయణాయేతి సమర్పయామీ ౹౹ //3//


అచ్యుతం కేశవం రామనారాయణం,
కృష్ణదామోదరం వాసుదేవం హరిం ౹
శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభం ,
జానకీనాయకం రామచంద్రం భజే౹౹ //4//


4. నామ స్మరణం
మూడు సార్లు ప్రదక్షిణ చేయాలి

హరేరామ హరేరామ రామరామ హరే హరే
హరేకృష్ణ హరేకృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే

౹౹శ్రీ గురుదేవదత్త౹౹


5. నమస్కారాష్టకం
శ్రీ మోహినిరాజ్

అనంతా తులా తే కసేరే స్తవావే ౹
అనంతా తులా తే కసేరే నమావే౹
అనంతా ముఖాచా శిణే శేష గాత౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా౹౹. //1//

స్మరావే మనీత్వత్పదా నిత్య భావే౹
ఉరావే తరీ భక్తి సాఠీ స్వభావే౹
తరావే జగా తారునీ మాయా తాతా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా౹౹. //2//

వసే జో సదా దావయా సంతలీలా౹
దిసే ఆజ్ఞ లోకా పరీ జో జనాలా౹
పరీ అంతరీ జ్ఞాన కైవల్య దాతా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా౹౹. //3//


భరా లాధలాజన్మ హా మాన వాచా౹
నరా సార్ధకా సాధనీభూత సాచా౹
ధరూ సాయి ప్రేమా గళాయా అహంతా ౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా ౹౹. //4//


ధరావే కరీ సాన అల్పజ్ఞ బాలా౹
కరావే అమ్హ ధన్య చుంభోని గాలా౹
ముఖీ ఘాల ప్రేమే ఖరాగ్రాస అతా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా౹౹. //5//


సురా దీక జ్యాంచ్యా పదా వందితాతీ౹
శుకాదీక జ్యంతే సమానత్వ దేతీ ౹
ప్రయాగాది తీర్ధే పదీ నమ్ర హోతా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా౹౹. //6//


తుఝ్యా జ్యా పదా పాహతా గోపబాలీ౹
సదా రంగలీ చిత్స్వరూపీ మిళాలీ౹
కరీ రాసక్రీడా సవే కృష్ణనాధా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా౹౹. //7//

తులా మాగతో మాగణే ఏక ధ్యావే ౹
కరా జోడితో దీన అత్యంత భావే ౹
భవీ మోహనీరాజ హా తారి ఆతా౹
నమస్కార సాష్టాంగ శ్రీసాయినాధా౹౹ //8//


6. ప్రార్థన


ఐసా యేఈ బా! సాయి దిగంబరా ౹
అక్షయరూప అవతారా ౹ సర్వహి వ్యాపక తూ ౹
శృతిసారా అనసూయాత్రికుమారా(బాబాయే) మహారాజే ఈబా౹

కాశీ స్నాన జప ప్రతిదివశీ౹ కొల్హాపుర భిక్షేసీ౹ నిర్మల నది తుంగా,జలప్రాశీ,౹ నిద్రా మాహుర దేశీ ౹ ఐసా యే యీబా౹. //1//

ఝోళీ లోంబతసే వామ కరీ౹ త్రిశూలఢమరూ - ధారి౹
భక్తా వరద సదా సుఖకారీ, దేశీల ముక్తీ చారీ ౹ ఐసా యేఈ బా ౹. //2//

పాయీ పాదుకా జపమాలా ౹ కమండలూ,మృగఛాలా౹
ధారణ కరిశీ బా౹ నాగజటా, ముకుట శోభతో మాథా౹ ఐసా యేఈ బా౹


తత్పర తుఝ్యా యా జే ధ్యానీ ౹ అక్షయ త్వాంచే సదనీ ౹ లక్ష్మీ వాస కరీ దినరజనీ౹ రక్షసి సంకట వారుని ఐసా యేఈ బా౹౹. //4//


యా పరి ధ్యాన తుఝే గురురాయా౹ దృశ్య కరీ నయనా యా౹
పూర్ణానంద సుఖే హీ కాయా ౹ లావిసి హరి గుణ గాయా౹
ఐసా యేయీ బా ౹ సాయి దిగంబరా అక్షయ రూప అవతారా౹సర్వహి వ్యాపక తూ౹ శ్రుతిసారా అనసూయాత్రి కుమారా(బాబాయే) మహారాజే ఈబా౹. //5//


7. సాయి మహిమా స్తోత్రం

సదాసత్స్వరూపం చిదానందకందం
జగత్సంభవస్ధాన సంహార హేతుం౹
స్వభక్తేచ్ఛయా మానుషం దర్శయంతం,
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం౹౹. //1//

భవధ్వాంత విధ్వంస మార్తాండమీడ్యం
మనోవాగతీతం మునిర్ ధ్యాన గమ్యం౹
జగద్వ్యాపకం నిర్మలం నిర్గుణం త్వాం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం౹౹. //2//

భవాంభోది మగ్నార్ధితానాం జనానాం
స్వపాదాశ్రితానాం స్వభక్తి ప్రియాణాం
సముద్దారణార్ధం కలౌ సంభవంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం౹౹. //3//


సదా నింబ వృక్షస్య ములాధి వాసాత్
సుధాస్రావిణం తిక్త మప్యప్రియం తం౹
తరుం కల్ప వృక్షాధికం సాధయంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం౹౹. //4//


సదా కల్ప వృక్షస్య తస్యాధిమూలే
భవద్భావబుద్ధ్యా సపర్యాదిసేవాం౹
నృణాం కుర్వతాం భుక్తి-ముక్తి ప్రదంతం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం౹౹. //5//


అనేకా శృతా తర్క్య లీలా విలాసై:
సమా విష్కృతేశాన భాస్వత్ర్పభావం౹
అహంభావహీనం ప్రసన్నాత్మభావం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం౹౹. //6//
సతాం విశ్రమారామ మేవాభిరామం

సదాసజ్జనై సంస్తుతం సన్నమద్భిః౹
జనామోదదం భక్త భద్ర ప్రదం-తం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం౹ //7//


అజన్మాద్యమేకం పరంబ్రహ్మ సాక్షాత్
స్వయం సంభవం రామమేవావతీర్ణం౹
భవద్దర్శనాత్సంపునీతః ప్రభోఽహం
నమామీశ్వరం సద్గురుం సాయినాథం౹౹. //8//


శ్రీసాయిశ కృపానిధే ఖిలనృణాం సర్వార్ధసిద్దిప్రద
యుష్మత్పాదరజః ప్రభావమతులం, ధాతాపి వక్తాఽక్షమః౹
సద్భక్త్యా శ్శరణం కృతాంజలిపుటః, సంప్రాప్తితోఽస్మిన్ ప్రభో
శ్రీమత్సాయిపరేశ పాద కమలాన్ నాన్యచ్చరణ్యం మమ౹౹. //9//


సాయి రూపధర రాఘవోత్తమం
భక్తకామ విబుధ ద్రుమం ప్రభుం౹
మాయయోపహత చిత్త శుద్ధయే
చింతయామ్యహ మహర్నిశం ముదా౹౹. //10//


శరత్సుధాంశుం ప్రతిమం ప్రకాశం,
కృపాతపత్రం తవసాయినాథ
త్వదీయపాదాబ్జ సమాశ్రితానాం
స్వచ్ఛాయయా తాప మపాకరోతు౹౹. //11//


ఉపాసనాదైవత సాయినాథ
స్మవైర్మ యోపాసనినా స్తుతస్త్వం౹
రమేన్మనో మే తవపాదయుగ్మే
భృంగో యదాబ్జే మకరందలుబ్ధః౹౹. //12//

అనేకజన్మార్జిత పాపసంక్షయో
భవేద్భవత్పాద సరోజ దర్శనాత్ ౹
క్షమస్వ సర్వానపరాధ పుంజకాన్
ప్రసీద సాయిశ సద్గురో దయానిధే౹౹. //13//


శ్రీసాయినాథ చరణామృత పూర్ణచిత్తా తత్పాద సేవనరతాః
సతతం చ భక్త్యా సంసారజన్య దురితౌధ వినిర్గతాస్తే౹
కైవల్య ధామ పరమం సమవాప్నువంతి౹౹. //14//


స్తోత్రమే తత్పఠేద్భక్త్యా యోన్నరస్తన్మనాసదా

సద్గురోః సాయినాథస్య కృపాపాత్రం భవేద్ ధృవం౹. //15//


8. గురు ప్రసాద యాచనా దశకం
శ్రీ B. V. దేవ్

రుసో మమ ప్రియాంబికా, మజవరీ పితాహీ రుసో
రుసో మమ ప్రియాంగనా ప్రియసుతాత్మజాహీ రుసో
రుసో భగిన బంధుహీ, స్వశుర సాసుబాయి రుసో
న దత్త గురు సాయిమా,మఝవరీ కధీహీ రుసో. //1//

పుసో న సునభాయి త్యా, మజ న భ్రాతౄజాయా పుసో
పుసో న ప్రియ సోయరే ప్రియ సగే నజ్ఞాతీ పుసో
పుసో సుహృద నాసఖ స్వజన నాప్త బంధూ పుసో
పరీన గురు సాయిమా మఝవరీ కధీహీ రుసో౹౹. //2//

పుసో న అబలాములే, తరుణ వృద్దహీ నా పుసో
పుసో న గురు థాకుటే మజన దోరసానే పుసో
పుసో నచ బలే బురే, సుజన సాదుహీ నా పుసో
పరీన గురుసాయి మా, మఝవరీ కధీ హీ రుసో౹౹. //3//

రుసో చతుర త్త్వవిత్ విబుధ ప్రాజ్ఞ జ్ఞానీ రుసో
రుసో హి విదు స్త్రీయా కుశల పండితాహీ రుసో
రుసో మహిపతీ యతీ భజక తాపసీహీ రుసో
న దత్త గురు సాయి మా, మఝవరీ కధీ హీ రుసో౹౹. //4//


రుసో కవి ఋషి మునీ, అనఘ సిద్ద యోగీ రుసో
రుసో హి గృహదేవతా న కులగ్రామదేవీ రుసో
రుసో ఖల పిశాచ్చహీ, మలీన డాకినీ హీరుసో
న దత్త గురు సాయి మా, మఝవరీ కధీహీ రుసో౹౹. //5//

రుసో మృగ ఖగ కృమీ, అఖిల జీవజంతూ రుసో
రుసో విటప ప్రస్తరా అచల ఆపగాబ్ధీ రుసో
రుసో ఖ పవనాగ్ని వార్, అవని పంచతత్త్వే రుసో
న దత్త గురు సాయి మా మఝవరీ కధీహీ రుసో౹౹ //6//

రుసో విమల కిన్నరా, అమల యక్షిణీహీ రుసో
రుసో శశి ఖగాదిహీ, గగని తారకాహీ రుసో
రుసో అమరరాజహీ అదయ ధర్మరాజా రుసో
న దత్త గురు సాయిమా, మఝవరీ కధీహీ రుసో౹౹. //7//


రుసో మన సరస్వతీ, చపలచిత్త తీహీ రుసో
రుసో వపు దిశాఖిలా, కఠిన కాలతోహీ రుసో
రుసో సకల విశ్వహీ మయితు బ్రహ్మగోళం రుసో
న దత్త గురు సాయి మా, మఝవరీ కధీహీ రుసో౹౹. //8//

విమూడ హ్మణుని హసో మజన మత్సరాహీ డసో
పదాభిరుచి ఉళసో జననకర్ధమీ నా ఫసో
న దుర్గ దృతిచా ధసో అశివ భావ మాగే ఖసో
ప్రపంచి మనహే రుసో, దృడ విరక్తి చిత్తీ ఠసో౹౹. //9//


కుణాచిహి ఘృణా నసో, నచ స్పృహ కశాచీ అసో
సదైవ హృదయా వసో, మనసి ద్యాని సాయి వసో
పదీ ప్రణయ వోరసో, నిఖిల దృశ్య బాబా దిసో
న దత్త గురు సాయి మా, ఉపరి యాచనేలా రుసో౹౹. //10//

9. మంత్ర పుష్పం

హరి ఓం యజ్ఞేన యజ్ఞమయజంత దేవా స్తాని ధర్మాణి ప్రధమాన్యాసన్౹
తేహ నాకం మహిమానః స్సచంత యత్ర పూర్వే సాధ్యా స్సంతి దేవాః౹
ఓం రాజాధిరాజాయ పసహ్యసాహినే నమో వయం వై శ్రవణాయ కుర్మహే
స మే కామాన్ కామకామాయ మహ్యం కామేశ్వరో వైశ్రవణో దదాతు కుబేరాయ వైశ్రవణాయా మహారాజాయ నమః

ఓం స్వస్తీ సామ్రాజ్యం భోజ్యం స్వారాజ్యం వైరాజ్యం పారమేష్ట్యం రాజ్యం
మహారాజ్యమా ధిపత్యమయం సమంతపర్యాయా
ఈశ్యా స్సార్వభౌమః సర్వాయుషాన్ తాదాపదార్దాత్ పృధివ్యై సముద్ర పర్యాంతాయా ఏకరాళ్ళితి తదప్యేష శ్లోకోబిగీతో మరుతః
పరివేష్టోరో మరుత్తస్యావసన్ గృహే౹
అవిక్షితస్య కామ ప్రేర్ విశ్వేదేవాః సభాసద ఇతి౹౹

శ్రీ నారాయణ వాసుదేవయా సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహారాజ్ కి జై

9.ఫ్రార్థన
కరచరణ కృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా
శ్రవణనయనజం వా మానసంవాఽ.......పరాధంమ్
విదిత మవిదితం వా సర్వమేతత్ క్షమస్వ
జయ జయ కరుణాబ్ధే శ్రీప్రభోసాయినథ...

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై

రాజాధిరాజ యోగిరాజ పరబ్రహ్మ శ్రీసాయినాథ్ మహరాజ్

శ్రీ సచ్చిదానంద సద్గురు సాయినాధ్ మహరాజ్ కి జై!

ధూప్ హారతి సంపూర్ణం