శ్రి షిరిడి సాయిబాబా సూక్తులు-వచనాలు పుస్తక ఆవిష్కరణ కార్యక్రమ పోటోలు

శ్రీ షిరిడి సాయిబాబా ఆశిస్సులతో జస్టిస్ బి. చంద్రకుమార్ గారు రచించిన "శ్రి షిరిడి సాయిబాబా సూక్తులు-వచనాలు" సర్వం శ్రీ సాయి సేవా ట్రస్ట్ వారి సమక్షములో పుస్తకావిష్క్రరణ ఘనంగ జరిగిన సంధర్బముగా తీసిన పోటోలు.