హనుమాన్ చాలీసా


దోహా
శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ నిజమన ముకుర సుధారి |
వరణౌ రఘువర విమలయశ జో దాయక ఫలచారి
బుద్ధిహీన తనుజానికై సుమిరౌ పవన కుమార |
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి హరహు కలేశ వికార్

ధ్యానమ్
గోష్పదీకృత వారాశిం మశకీకృత రాక్షసమ్ |
రామాయణ మహామాలా రత్నం వందే అనిలాత్మజమ్
యత్ర యత్ర రఘునాథ కీర్తనం తత్ర తత్ర కృతమస్తకాంజలిమ్ |
భాష్పవారి పరిపూర్ణ లోచనం మారుతిం నమత రాక్షసాంతకమ్

చౌపాఈ
జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర 1

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజని పుత్ర పవనసుత నామా 2

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ 3

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా 4

హాథవజ్ర ధ్వజా విరాజై |
కాంథే మూంజ జనేవూ సాజై 5

శంకర సువన కేసరీ నందన |
తేజ ప్రతాప మహాజగ వందన 6

విద్యావాన గుణీ అతి చాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర 7

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామలఖన సీతా మన బసియా 8

సూక్ష్మ రూపధరి సియహి దిఖావా |
వికట రూపధరి లంక జరావా 9

భీమ రూపధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే 10

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీ రఘువీర హరషి ఉరలాయే 11

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరతహి సమ భాయీ 12

సహస వదన తుమ్హరో యశగావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై 13

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా 14

యమ కుబేర దిగపాల జహా~ తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహా~ తే 15

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజపద దీన్హా 16

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా 17

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ 18

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ 19

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే 20

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే |
హోత ఆజ్ఞా బిను పైసారే 21

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా 22

ఆపన తేజ తుమ్హారో ఆపై |
తీనో~ లోక హాంక తే కాంపై 23

భూత పిశాచ నికట నహి ఆవై |
మహవీర జబ నామ సునావై 24

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా 25

సంకట సే~ హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై 26

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తినకే కాజ సకల తుమ సాజా 27

ఔర మనోరధ జో కోయి లావై |
తాసు అమిత జీవన ఫల పావై 28

చారో యుగ పరితాప తుమ్హారా |
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా 29

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే 30

అష్ఠసిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అస వర దీన్హ జానకీ మాతా 31

రామ రసాయన తుమ్హారే పాసా |
సాద రహో రఘుపతి కే దాసా 32

తుమ్హరే భజన రామకో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై 33

అంత కాల రఘువర పురజాయీ |
జహా~ జన్మ హరిభక్త కహాయీ 34

ఔర దేవతా చిత్త ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ 35

సంకట కటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బల వీరా 36

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరో గురుదేవ కీ నాయీ 37

జో శత వార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ 38

జో యహ పడై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీశా 39

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా 40

దోహా
పవన తనయ సంకట హరణ - మంగళ మూరతి రూప్ |
రామ లఖన సీతా సహిత - హృదయ బసహు సురభూప్
సియావర రామచంద్రకీ జయ | పవనసుత హనుమానకీ జయ | బోలో భాయీ సబ సంతనకీ జయ |