ஹநுமாந் சாலீஸா


தோஹா
ஷ்ரீ குரு சரண ஸரோச ரச நிசமந முகுர ஸுதாரி |
வரணௌ ரகுவர விமலயஷ சோ தாயக பலசாரி
புத்திஹீந தநுசாநிகை ஸுமிரௌ பவந குமார |
பல புத்தி வித்யா தேஹு மோஹி ஹரஹு கலேஷ விகார்

த்யாநம்
கோஷ்பதீக்ருத வாராஷிம் மஷகீக்ருத ராக்ஷஸம் |
ராமாயண மஹாமாலா ரத்நம் வம்தே அநிலாத்மசம்
யத்ர யத்ர ரகுநாத கீர்தநம் தத்ர தத்ர க்ருதமஸ்தகாம்சலிம் |
பாஷ்பவாரி பரிபூர்ண லோசநம் மாருதிம் நமத ராக்ஷஸாம்தகம்

சௌபாஈ
சய ஹநுமாந ஜ்ஞாந குண ஸாகர |
சய கபீஷ திஹு லோக உசாகர 1

ராமதூத அதுலித பலதாமா |
அம்சநி புத்ர பவநஸுத நாமா 2

மஹாவீர விக்ரம பசரந்கீ |
குமதி நிவார ஸுமதி கே ஸந்கீ 3

கம்சந வரண விராச ஸுவேஷா |
காநந கும்டல கும்சித கேஷா 4

ஹாதவச்ர த்வசா விராசை |
காம்தே மூம்ச சநேவூ ஸாசை 5

ஷம்கர ஸுவந கேஸரீ நந்தந |
தேச ப்ரதாப மஹாசக வந்தந 6

வித்யாவாந குணீ அதி சாதுர |
ராம காச கரிவே கோ ஆதுர 7

ப்ரபு சரித்ர ஸுநிவே கோ ரஸியா |
ராமலகந ஸீதா மந பஸியா 8

ஸூக்ஷ்ம ரூபதரி ஸியஹி திகாவா |
விகட ரூபதரி லம்க சராவா 9

பீம ரூபதரி அஸுர ஸம்ஹாரே |
ராமசம்த்ர கே காச ஸம்வாரே 1

லாய ஸம்சீவந லகந சியாயே |
ஷ்ரீ ரகுவீர ஹரஷி உரலாயே 11

ரகுபதி கீந்ஹீ பஹுத படாயீ |
தும மம ப்ரிய பரதஹி ஸம பாயீ 12

ஸஹஸ வதந தும்ஹரோ யஷகாவை |
அஸ கஹி ஷ்ரீபதி கண்ட லகாவை 13

ஸநகாதிக ப்ரஹ்மாதி முநீஷா |
நாரத ஷாரத ஸஹித அஹீஷா 14

யம குபேர திகபால சஹாம் தே |
கவி கோவித கஹி ஸகே கஹாம் தே 15

தும உபகார ஸுக்ரீவஹி கீந்ஹா |
ராம மிலாய ராசபத தீந்ஹா 16

தும்ஹரோ மந்த்ர விபீஷண மாநா |
லம்கேஷ்வர பயே ஸப சக சாநா 17

யுக ஸஹஸ்ர யோசந பர பாநூ |
லீல்யோ தாஹி மதுர பல சாநூ 18

ப்ரபு முத்ரிகா மேலி முக மாஹீ |
சலதி லாம்கி கயே அசரச நாஹீ 19

துர்கம காச சகத கே சேதே |
ஸுகம அநுக்ரஹ தும்ஹரே தேதே 2

ராம துஆரே தும ரகவாரே |
ஹோத ஆஜ்ஞா பிநு பைஸாரே 21

ஸப ஸுக லஹை தும்ஹாரீ ஷரணா |
தும ரக்ஷக காஹூ கோ டர நா 22

ஆபந தேச தும்ஹாரோ ஆபை |
தீநோம் லோக ஹாம்க தே காம்பை 23

பூத பிஷாச நிகட நஹி ஆவை |
மஹவீர சப நாம ஸுநாவை 24

நாஸை ரோக ஹரை ஸப பீரா |
சபத நிரம்தர ஹநுமத வீரா 25

ஸம்கட ஸேம் ஹநுமாந சுடாவை |
மந க்ரம வசந த்யாந சோ லாவை 26

ஸப பர ராம தபஸ்வீ ராசா |
திநகே காச ஸகல தும ஸாசா 27

ஔர மநோரத சோ கோயி லாவை |
தாஸு அமித சீவந பல பாவை 28

சாரோ யுக பரிதாப தும்ஹாரா |
ஹை பரஸித்த சகத உசியாரா 29

ஸாது ஸந்த கே தும ரகவாரே |
அஸுர நிகந்தந ராம துலாரே 3

அஷ்டஸித்தி நவ நிதி கே தாதா |
அஸ வர தீந்ஹ சாநகீ மாதா 31

ராம ரஸாயந தும்ஹாரே பாஸா |
ஸாத ரஹோ ரகுபதி கே தாஸா 32

தும்ஹரே பசந ராமகோ பாவை |
சந்ம சந்ம கே துக பிஸராவை 33

அம்த கால ரகுவர புரசாயீ |
சஹாம் சந்ம ஹரிபக்த கஹாயீ 34

ஔர தேவதா சித்த தரயீ |
ஹநுமத ஸேயி ஸர்வ ஸுக கரயீ 35

ஸம்கட கடை மிடை ஸப பீரா |
சோ ஸுமிரை ஹநுமத பல வீரா 36

சை சை சை ஹநுமாந கோஸாயீ |
க்ருபா கரோ குருதேவ கீ நாயீ 37

சோ ஷத வார பாட கர கோயீ |
சூடஹி பந்தி மஹா ஸுக ஹோயீ 38

சோ யஹ படை ஹநுமாந சாலீஸா |
ஹோய ஸித்தி ஸாகீ கௌரீஷா   ‖ 39

துலஸீதாஸ ஸதா ஹரி சேரா |
கீசை நாத ஹ்ருதய மஹ டேரா 4

தோஹா
பவந தநய ஸந்கட ஹரண - மந்கள மூரதி ரூப் |
ராம லகந ஸீதா ஸஹித - ஹ்ருதய பஸஹு ஸுரபூப்
ஸியாவர ராமசந்த்ரகீ சய | பவநஸுத ஹநுமாநகீ சய | போலோ பாயீ ஸப ஸந்தநகீ சய |