శ్రీసాయినాథాష్టకము

పత్రి గ్రామ సమాధ్బూతం ద్వారకామాయి వాసినం
భక్తా భీష్టప్రదం దేవం సాయినాథం నమామ్యహం

మహోన్నత కులేజాతం క్షీరాంబుధి సమే శుభే
ద్విజరాజం తమోఘ్నంతం సాయినాథం నమామ్యహం

జగద్దురణార్థం యో నరరూప ధరో విభుః
యోగానంద మహాత్మానం సాయినాథం నమామ్యహం

సాక్షాత్కారం జయే లాభే స్వాత్మాన్ రామో గురోర్ముఖాత్
నిర్మమం పాపఘ్న తం సాయినాథం నమామితమ్

నరసింహాది శిష్యాణాం దదౌయానుగ్రహం కురు
భవబంధాపహర్తారం సాయినాథం నమామితమ్

ధనాఢ్యాన్ చ దారిద్రాన్యః సమదృష్ట్యేవ పశ్యతి
కరుణాసాగరం దేవం సాయినాథం నమామితమ్

సమాధిస్థోపి యో భక్తా నవతీష్టార్ధదానతః
అచింతం మహిమానంతం సాయినాథం నమామితమ్