హనుమాన్ చాలీసా-తెలుగు హనుమాన్ చాలీసా-తులసిదాస్
వైశాఖ శుద్ధ చతుర్దశి శ్రీనృసింహజయంతి శ్రీ హనుమాన్ జయంతి విశిష్టత
శౌనక మహర్ిష విరచిత
శ్రీ గరభరక్షా స్తోత్రం
శ్రీ కాళహస్తీశ్వరస్వామి
శ్రీ దాసగణు కృత
శ్రీ సాయినాథ స్తవన మంజరి
సాయి కి రంజాన్ కు
ఉన్న సంబంధం
శనీశ్వరుడి జయంతి శ్రీకూర్మ జయంతి
కంచిలో శ్రీ ఏకామ్రేశ్వరుని
గురించి తెలుసుకుందాం
తిరువన్నామలై
(అరుణాచలం)
గురు కృప ఎంత గొప్పది ? చిదంబరంలో శ్రీ చిదంబరేశ్వర డు
గురించి తెలుసుకుందాం
పంచక్షేత్రములు జంబుకేశ్వరంలో జంబుకేశ్వరుని
గురించి తెలుసుకుందాం
మంగళ చండికా స్తోత్రం శ్రీసాయినాధ మహిమా స్తోత్రం
-శ్రీ ఉపాసనీ మహరాజ్
విష్ణు సహస్ర నామాలు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం
శ్రావణ మంగళగౌరీ వ్రత పూజా విధానం శ్రావణ వరలక్ష్మీ వ్రతం
శ్రీదాసగణూకృత శ్రీసాయినాథ స్తవనమంజరి హయగ్రీవ స్తోత్రం
సూర్యగ్రహణం సాయీ నక్షత్రమాలికా
సాధన అందరూ చేయాలి సంకష్టహర చతుర్థి
సద్గురు బోధలో జగద్గురు గీత-1వ అధ్యాయం జ్యేష్ఠశుద్ధ దశమి దశపాపహరాదశమి, గంగావిర్భావదినం
సద్గురు బోధలో జగద్గురు గీత-2వ అధ్యాయం శ్రీ దేవీ ఖడ్గమాలా స్తోత్రం
సద్గురు బోధలో జగద్గురు గీత-3వ అధ్యాయం మణిద్వీప వర్ణన
సద్గురు బోధలో జగద్గురు గీత-4వ అధ్యాయం దీపారాధన ఎలా చేసుకోవాలి
సద్గురు బోధలో జగద్గురు గీత-5వ అధ్యాయం శ్రావణమాసంలో వచ్చే నాగపంచమి
సద్గురు బోధలో జగద్గురు గీత-6వ అధ్యాయం లలితాసహస్త్రనామ పారాయనఁ
సద్గురు బోధలో జగద్గురు గీత-2వ అధ్యాయం ఓం శ్రీ సాయినాధాయ నమః
సద్గురు బోధలో జగద్గురు గీత-7వ అధ్యాయం వాగ్వాదిని ఉపాసన
లింగాష్టకం
పసుపు గణపతి పూజ భక్త నామదేవుడు
శ్రీ గరుడ కవచ స్తోత్రం సాయి నివాస్ బాంద్రా
శ్రావణమాసములో ప్రతీ సోమవారం సాయిబాబాకు ఇచ్చే ధూప్ ఆరతి శ్రీ సాయి గురుపాదుకా ప్రతిష్ట