పాండురంగ అష్టకం

మహాయోగపీఠే తటే భీమరథ్యా

వరం పుణ్డరీకాయ దాతుం మునీన్ద్రైః ।

సమాగత్య నిష్ఠన్తమానందకందం

పరబ్రహ్మలిఙ్గం భజే పాణ్డురఙ్గమ్ ॥ ౧॥

 

తటిద్వాససం నీలమేఘావభాసం

రమామందిరం సుందరం చిత్ప్రకాశమ్ ।

వరం త్విష్టకాయాం సమన్యస్తపాదం

పరబ్రహ్మలిఙ్గం భజే పాణ్డురఙ్గమ్ ॥ ౨॥

 

ప్రమాణం భవాబ్ధేరిదం మామకానాం

నితమ్బః కరాభ్యాం ధృతో యేన తస్మాత్ ।

విధాతుర్వసత్యై ధృతో నాభికోశః

పరబ్రహ్మలిఙ్గం భజే పాణ్డురఙ్గమ్ ॥ ౩॥

 

స్ఫురత్కౌస్తుభాలఙ్కృతం కణ్ఠదేశే

శ్రియా జుష్టకేయూరకం శ్రీనివాసమ్ ।

శివం శాంతమీడ్యం వరం లోకపాలం

పరబ్రహ్మలిఙ్గం భజే పాణ్డురఙ్గమ్ ॥ ౪॥

 

శరచ్చంద్రబింబాననం చారుహాసం

లసత్కుణ్డలాక్రాంతగణ్డస్థలాంతమ్ ।

జపారాగబింబాధరం కఽజనేత్రం

పరబ్రహ్మలిఙ్గం భజే పాణ్డురఙ్గమ్॥ ౫॥

 

కిరీటోజ్వలత్సర్వదిక్ప్రాంతభాగం

సురైరర్చితం దివ్యరత్నైరనర్ఘైః ।

త్రిభఙ్గాకృతిం బర్హమాల్యావతంసం

పరబ్రహ్మలిఙ్గం భజే పాణ్డురఙ్గమ్॥ ౬॥

 

విభుం వేణునాదం చరంతం దురంతం

స్వయం లీలయా గోపవేషం దధానమ్ ।

గవాం బృన్దకానన్దదం చారుహాసం

పరబ్రహ్మలిఙ్గం భజే పాణ్డురఙ్గమ్ ॥ ౭॥

 

అజం రుక్మిణీప్రాణసఞ్జీవనం తం

పరం ధామ కైవల్యమేకం తురీయమ్ ।

ప్రసన్నం ప్రపన్నార్తిహం దేవదేవం

పరబ్రహ్మలిఙ్గం భజే పాణ్డురఙ్గమ్ ॥ ౮॥

 

స్తవం పాణ్డురంగస్య వై పుణ్యదం యే

పఠన్త్యేకచిత్తేన భక్త్యా చ నిత్యమ్ ।

భవాంభోనిధిం తే వితీర్త్వాన్తకాలే

హరేరాలయం శాశ్వతం ప్రాప్నువన్తి ॥

 

॥ ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య

శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య

శ్రీమచ్ఛఙ్కరభగవతః కృతౌ

పాణ్డురఙ్గాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ॥