మధురాష్టకం

అధరం మధురం వదనం మధురం

నయనం మధురం హసితం మధురమ్ |

హృదయం మధురం గమనం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || ౧ ||

 

వచనం మధురం చరితం మధురం

వసనం మధురం వలితం మధురమ్ |

చలితం మధురం భ్రమితం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || ౨ ||

 

వేణుర్మధురో రేణుర్మధురః

పాణిర్మధురః పాదౌ మధురౌ |

నృత్యం మధురం సఖ్యం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || ౩ ||

 

గీతం మధురం పీతం మధురం

భుక్తం మధురం సుప్తం మధురమ్ |

రూపం మధురం తిలకం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || ౪ ||

 

కరణం మధురం తరణం మధురం

హరణం మధురం స్మరణం మధురమ్ |

వమితం మధురం శమితం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || ౫ ||

 

గుంజా మధురా మాలా మధురా

యమునా మధురా వీచీ మధురా |

సలిలం మధురం కమలం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || ౬ ||

 

గోపీ మధురా లీలా మధురా

యుక్తం మధురం ముక్తం మధురమ్ |

దృష్టం మధురం శిష్టం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || ౭ ||

 

గోపా మధురా గావో మధురా

యష్టిర్మధురా సృష్టిర్మధురా |

దలితం మధురం ఫలితం మధురం

మధురాధిపతేరఖిలం మధురమ్ || ౮ ||