సాయి చాలీసా..


షిరిడీవాస సాయిప్రభో..
జగతికి మూలం నీవే ప్రభో....!!
దత్తదిగంబర అవతారం
నీలో సృష్టి వ్యవహారం.....!!
త్రిమూర్తి రూపా ఓ సాయీ..
కరుణించి కాపాడోయి.......!!
దర్శన మియ్యగరావయ్యా..
ముక్తికి మార్గం చూపుమయా.....!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం)
కఫిని వస్త్రము ధరియించీ..
భుజమునకు జోలీ తగిలించి.....!!
నింబ వృక్షము ఛాయలలో...
ఫకీరు వేషపుధారణలో.......!!
కలియుగమందున వెలసితివి..
త్యాగం సహనం నేర్పితివి.....!!
షిరిడీ గ్రామం నీ నివాసం..
భక్తుల మదిలో నీ రూపం....!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం)
చాంద్ పాటిల్ ను కలుసుకుని...
అతని బాధలు తెలుసుకొని.....!!
గుఱ్ఱము జాడ తెలిపితివి..
పాటిల్ బాధను తీర్చితివి.....!!
వెలిగించావు జ్యోతులను..
నీవుపయోగించీ జలము.....!!
అచ్చెరువొందెను ఆ గ్రామం..
చూసి వింతైన ఆ దృశ్యం.....!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం)
బాయిజా చేసెను నీ సేవ..
ప్రతిఫలమిచ్చావో దేవా.....!!
నీ ఆయువును బదులిచ్చి...
తాత్యాను నీవు బ్రతికించి......!!

పశుపక్షులను ప్రేమించి.. ప్రేమతో వాటిని లాలించి....!!
జీవులపైన మమకారం..
చిత్రమయా నీ వ్యవహారం.....!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం) నీ ద్వారములో నిలిచితిని...
నిన్నే నిత్యము కొలిచితిని.....!!
అభయము నిచ్చి బ్రోవుమయా...
ఓ షిరిడీశా దయామయా.....!!
ధన్యము ద్వారక ఓ మాయీ..
నీలో నిలిచెను శ్రీసాయి.....!!
నీ ధుని మంటల వేడిమికి..
పాపము పోవును తాకిడికి......!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం)
ప్రళయ కాలము ఆపితివి...
భక్తులను నీవు బ్రోచితివి.....!!
చేసి మహామ్మారీ నాశం...
కాపాడి షిరిడి గ్రామం....!!
అగ్నిహోత్రి శాస్త్రికి...
లీలా మహాత్మ్యం చూపించి.....!!
పాము విషము తొలగించి.....!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం)
భక్త భీమాజీకి క్షయరోగం..
నశియించే అతని సహనం.....!!
ఊదీ వైద్యం చేసావు..
వ్యాధిని మాయం చేసావు.....!!
కాకాజీకి ఓ సాయి...
విఠల దర్శన మిచ్చితివి.....!!
దామూకిచ్చి సంతానం..
కలిగించితివి సంతోషం.....!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం)
కరుణాసింధూ కరుణించు..
మాపై కరుణా కురిపించు......!!
సర్వం నీకే అర్పితము..
పెంచుము భక్తి భావమును.....!!
ముస్లిమనుకొని నిను మేఘా..
తెలుసుకుని అతని బాధ.....!!
దాల్చి శివశంకర రూపం..
ఇచ్చావయ్యా దర్శనము.....!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం)
డాక్టరుకు నీవు రామునిగా..
బల్వంతుకు శ్రీదత్తునిగా.....!!
నిమోనుకరకు మారుతిగా..
చిదంబరకు శ్రీగణపతిగా.....!!
మార్తాండకు ఖండోబాగా..
గణూకు సత్యదేవునిగా......!!
నరసింహస్వామిగా జోషికి..
దర్శనము మిచ్చిన శ్రీసాయి.....!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం)
రేయి పగలు నీ ధ్యానం..
నిత్యం నీ లీలా పఠనం....!!
భక్తితో చేయండి ధ్యానం..
లభించును ముక్తికి మార్గం....!!
పదకొండు నీ వచనాలు..
బాబా మాకివి వేదాలు...!!
శరణని వచ్చిన భక్తులను..
కరుణించి నీవు బ్రోచితివి...!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం)
అందరిలోన నీ రూపం..
నీ మహిమా అతిశక్తిమయం...!!
ఓ సాయి మేముమూఢులమూ..
ఒసగుమయా నీవు జ్ఞానమును..!!
సృష్టికి నీవేనయ మూలం..
సాయి మేము సేవకులం.....!!
సాయి నామము తలచెదము..
నిత్యము సాయిని కొలిచెదము....!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం)
భక్తి భావన తెలుసుకొని..
సాయిని మదిలో నిలుపుకొని......!!
చిత్తముతో సాయీ ధ్యానం..
చేయండీ ప్రతినిత్యం.....!!
బాబా కాల్చిన ధుని ఊది..
నివారించును అది వ్యాధి.....!!
సమాధి నుండి శ్రీసాయి..
భక్తులను కాపాడేనోయి.....!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం)
మన ప్రశ్నలకు జవాబులు..
తెలుపును సాయి చరితములు...!!
వినండి లేక చదవండి..
సాయి సత్యము చూడండి.....!!
సత్సంగమును చేయండి..
సాయి స్వప్నము పొందండి....!!
భేద భావమును మానండి..
సాయి మన సద్గురువండి....!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం)
వందనమయ్యా పరమేశా..
ఆపద్భాందవ సాయీశా......!!
మా పాపములా కడతేర్చు..
మా మది కోరిక నెరవేర్చు....!!
కరుణామూర్తి ఓ సాయి..
కరుణతో మమ్ము దరిచేర్చోయి.....!!
మా మనసే నీ మందిరము..
మా పలుకులే నీకు నైవేద్యం.....!!
(షిరిడీవాస సాయిప్రభో జగతికి మూలం నీవే ప్రభో
దత్త దిగంబర అవతారం నీలో సృష్టి వ్యవహారం)
రాజాదిరాజ..యోగిరాజ..పరబ్రహ్మ..
శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు
శ్రీసాయినాథ మహరాజ్ కీ జై...