శ్రీ సాయి ప్రార్థనాష్టకం1. శాంతచిత్తా మహాప్రజ్ఞా సాయినాథా దయాథనా
దయాసింథో సత్యస్వరూపా మాయాతమ వినాశనా

2. జాతా గోతాతీతా సిథ్థా అచింత్యా కరుణాలయా
పాహిమాం పాహిమాం నాథా శిరిడీ గ్రామనివాసయా

3. శ్రీజ్ఞానార్క జ్ఞానదాత్యా సర్వమంగళ కారకా
భక్త చిత్త మరాళ హే శరణాగత రక్షక

4. సృష్టి కర్తా విరంచీ తూ పాతాతూ ఇందిరాపతి
జాగత్రయాలయానేతా రుద్రతో తూచ నిశ్చింతీ

5. తుజ వీణే రితా కోఠే ఠావనాయా మహీవరీ
సర్వజ్ఞతూసాయినాథా సర్వాంచ్యా హృదయాంతరీ

6. క్షమా సర్వాపరాథాంచీ కరానీ హేచీమాగణే
అభక్తి సంశయా చ్యాత్యాలాటా శ్రీఘ్రనివారిణే

7. తూథేను వత్సమీతాన్ హే తూ ఇందుచంద్రకాంత మీ
స్వర్నదీరూప త్వత్వాదా ఆదరేదా సహానమీ

8. ఠేవ ఆతా శిరీమాజ్యా కృపేచాకర పంజర
శోకచింతా నివారా గుణూహా తవకింకరహ

(శ్రీ సాయిబాబాని ప్రత్యక్షంగా సేవించిన గొప్ప భక్తుడు దాసగణు మహరాజ్. వీరి పూర్తిపేరు గణేశ్ దత్తాత్రేయ సహస్రబుథ్థే. బాబా లీలలను వర్ణించి యెన్నో కీర్తనలు రచించి గానం చేసిన మేటి కీర్తనకారుడు. వీరు రచించిన సాయి స్థనవనమంజరి అనే గ్రంథములో ఈ ప్రార్థనాష్టకము చాలా మహిమగలది. ఆశీర్వాదం పొందబడింది. శ్రథ్థాభక్తులతో పఠించిన వారి సమస్యలు పరిష్కరించబడటమే కాకుండా ఈప్సితార్థములను పొందగలరు. )

భావము: నేను యెన్నో కోట్ల జన్మలెత్తినా శాంతీ - క్షమా గుణం లేకపోతే ఈ జన్మే దండగ. నా చిత్తం మహాక్రాంతమయింది. బాబా నన్నీ మోహవారథిలోనుండి రక్షింపచేసి పరమశివుని వలన దహింపబడిన కాముడు, మరల జీవించి వచ్చి నన్ను మోహ పరవశుని గావిస్తున్నాడు. పరమ శివా సమర్థ సాయీ వాడిబారిని బడకుండా, నన్ను రక్షించు. సర్వత్రా దురాశా పాశం ఆక్రమించుకొంది. నా మనస్సు స్థిమితంగా లేదు. శ్రీ సాయి సద్గురూ నా కిప్పుడు మీ చరణాలే శరణాలు. గార్థబాలకు చూడిన పెంటలంటే యెంతో సంతోషం పొందుతాయి. అల్లాగే నాకు ఈ మాయా ప్రపంచమన్న యెంతో మక్కువ. మాతృమూర్తి ఉగ్గుపాలతో శరీర పోషణకు చేదును కలిపి ఇచ్చినట్లు మీ దయ శాంతి క్షమలను ప్రసాదించుగాక. గురువర్యా ప్రాపంచిక వాసనలలో చిక్కకుండా మీ కరుణతో దానిని చక్కదిద్దండి. నాకు తల్లివీ, తండ్రివి, గురువు, దేవుడవీ కాన, నీకు నానమస్సుమార్పణ. నాకు ఇష్టమైనదేదో శ్రేయో మార్గాన్ని యేది చూపిస్తుందో నాకు మాత్రం తెలియదు. నేను తెలిసికొనదగినచో దాని మీద నా హృదయముండదు. అందువలన మీరే నాకు శరణ్యం. మీ పాదాలకు నా వందనములు. నాకు యోగ్యత చేకూర్చేదానిని తమను అడిగే యోగ్యత కూడా నాకు లేదు. బాలుడైన కుమారుడు తండ్రికి శిక్షణనీయలేడు కదా. అందువల్ల ఈ దాసగణు చింతలను నివారించండి. మీకు నా నమస్సుమాలు. అక్కడ భిక్షమెత్తే భిక్షగాళ్ళు, దయతో థర్మం చేయడం మంచిది. ప్రేమతో అడగకుండా పెట్టడం వేరుగా ఉంటుంది కదా. యెప్పుడూ అడగడం మంచిది కాదు గదా? బ్రతికున్నంతకాలం శ్రథ్థా భక్తి విశ్వాసాలతో ఉన్నచో నీ ప్రేమ నాకు లభిస్తుంది. ఈ శరీర రథం నడవాలన్న థన ఇంథనం అవసరమే. కాని థనమే ప్రథాన సాథనం కాదు