షిర్డీ లో 2500 kg రైస్ డోనేషన్ ఇచ్చినప్పుడు ఫోటోలు

షిర్డీ లో మనం మహా పారాయణము టీమ్ తరుపున ఇచ్చిన హారములు

గోబల్ మహా పారాయణం టీమ్ తరుపున షిర్డీ సాయిబాబా వారికి బంగారు ఆభరణాలు సమర్పించినప్పుడి సర్వం శ్రీసాయి సేవ ట్రస్ట్ సభ్యులు, బెంగళూర్ సాయి సేవకులు, సాయి భక్తులు