సమాధి మందిరంలో ఉఠ...ఉఠ సకలజన తరువాత వేసే 2 వ పాట..

2.

గణా శ్యామ సుందరా (2)
శ్రీకర అరుణోదయ ధ్యాలా
ఉఠి లవకరి,వనమాలి.... వనామాలి.
ఉదయ,చరీ మిత్ర ఆళా

ఆ......ఆ........

ఆనందకర ప్రభాతాధారీ....
ఉఠ చారణి రాశీ (2)
పాహిదా రక్షిర పాత్రదేవుని
ధేనుహం భారతే....
లక్ష్మీతాతి వాసురేహరి
ధీనోత్తన పాణాలా

ఉఠి లవకరి,వనమాలి.... వనామాలి....(2)

ఉదయా,చరీ మిత్ర అలా
సాయంకాలే ఏకీమే ఆ.....ఆ
ద్విజగణ అవరే
అరుణోదయ ధోతాని
డాతీ కరావలి పక్షి
ఆర్ది పదలచా ఆ...ఆ..లపే
కరణి సదా సౌమ్యాగతి
తుంభగ దేవుని ఉచ్చే

యమునా దళాత్రి,రాధే ముకుందా (2)
ధద్యోధన భక్ష