సాయిబాబావారి సమాధి మందిరంలో కాగడా హారతికి ముందుగా 3 పాటలు వేస్తారు..... ఇది.....మొదటి పాట...

1

ఉఠ .......ఉఠ సకళజనా
భాసిస్మరా..... గజాననా
గౌరిహారా చ నందన
గణవవదనా గణపతి (ఉఠ)

దాని ఆధుని సుఖమూర్తి
స్థావనకరా యేచీ కీర్తి
తొదేహి భవజ్ఞాన మూర్తి
మోక్షనుక్షసోజా.... ళో. (ఉఠ)

సోనిజభక్తాచా దాత
వంద్య సురవర సమస్త
త్యాసిద్యావ భవభయ చింత
విఘ్నవాసానివారి. (ఉఠ)

తొహాసుఖాత సాగర శ్రీ గణరా...జ..మోరేశ్వర
భావ వినవితో గిరిధార
భక్త దాత హాని. (ఉఠ)

ఓం సాయి శ్రీ సాయి జయ జయ సాయి..